600x400muskobladet201104muskotatort.jpg

 

Vad är en samfällighetsförening?

I en samfällighetsförening ger oss lagen möjlighet att förvalta och utveckla områdets anläggningar under reglerade former. Till grund för varje samfällighet finns en förrättning, som i ett anläggningsbeslut definierar vilka fastigheter som är delägare och vad samfälligheten förvaltar.

När du köper hus i området blir du automatiskt medlem i Altorpsvägens Samfällighetsförening. Du får tillgång till samfällighetens gemensamma tillgångar och möjlighet att demokratiskt påverka områdets utveckling.

 

Medlemmar

Altorpsvägens samfällighetsförening har 38 medlemmar och omfattar ägarna till fastigheterna.

 

Samfällighet/vattenavgift

En samfällighetsavgift samt vattenavgift betalas av varje medlem. Beloppet på samfällighetsavfgiften beslutas på varje årsmöte och betalas i förskott månadsvis.

Då inga inbetalnings avier skickas ut så sköter varje medlem detta själv genom att betalas in vatten/samfällighetsavgift till bankgiro nr: 306-2239 

som referens skriver man namn samt husnummer

 

Serviceavtal med villaägarna

Samfälligheten har serviceavtal med villägarnas riksförbund.

 I villaägarnas serviceavtal ingår:

  • Samfällighetsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Kostnadsfri rådgivning för styrelsen i alla frågor som rör samfälligheten
  • Lagfartsförteckning
  • Rabatter och förmåner

 

 

 

Stadgar

Av de gällande stadgarna framgår föreningens ändamål och ramen för dess verksamhet.

stadgar-altorp-s-1.jpg

stadgar-altorp-2.jpg

stadgar-altorp-3.jpg

stadgar-altorp-4.jpg

 

Stämma och styrelse

Stämman är samfällighetens beslutande organ och genomförs en gång per år. Särskilda frågor kan föranleda extrastämmor under året. Varje fastighet äger en röst vid stämman och besluten fattas enligt majoriteten av stämmodeltagarna. För stadgeändringar krävs kvalificerad majoritet, dvs 2/3 av rösterna.

 

Verksamhet

Förutom rent stadgeenliga uppgifter blir styrelsemöten och föreningsstämmor ett forum för problem av trivselnatur inom vårt område. Målet för föreningen är att ekonomin ska balansera och underhåll av gemensamma ytor ska skötas på ett tillfredsställande sätt.

 

Förråd

Föreningen äger ett mindre förråd där viss utrutning och diverse redskap finns för skötsel av allmänna områden. 

 

Förslagsverksamhet från medlemmarna

Förslag och synpunkter av allmänt intresse kan lämnas till styrelsen. Inför årsstämma skall förslag inlämnas skriftligt före Januari månads utgång.

 

Lekparken

Inom området finns en lekplats med sandlåda, rutschkana och gungor. För  bollspel rekommenderas bollplanen nere på ängen

 

Sandning

För extra sandning av gångvägar och garageplaner finns sandlådor utplacerade i området.

 

Arbetsdagar

För den goda trivseln och grannsämjan hjälper alla till att sköta de små allmänningar som finns i området och även utanför den egna häcken. En veckohelg varje vår och höst samlas medlemmarna efter kallelse från styrelsen för en gemensam städning och uppsnyggning av området.  

Bra att tänka på

Altorpsvägens vattenförsörjning kommer från en vattentäckt på ön som betjänar c:a 90 hushåll, vilket kan innebära begränsat med vatten vid torka.

När det är torka eller vattenbrist är det extra viktigt att du följer eldningsförbud när du är ute i naturen. Handskas även försiktigt med öppen eld, grillar och stormkök m.m. även när eldningsförbud inte råder. Släck fimpar ordentligt och släng dem inte i naturen. Respektera också de bevattningsregler som gäller.

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel!

 

Uthyrning av ditt hus

 

 

Vid Uthyrning, utlåning av ditt hus kvarstår dina skyldigheter gentemot Samfälligheten. Det betyder att det är DU som ägare av fastigheten som fortfarande ser till att samfällighetsavgift, vattenavgift och andra av Samfälligheten beslutade avgifter betalas inom föreskriven tid.

Om avgifterna ovan inte betalas inom föreskriven tid

Skickas det ut EN påminnelse och en påminnelseavgift läggs till på 100kr

Om betalning inte sker trots påminnelse kommer ärendet gå direkt till kronofogden